Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

Tento dokument spoločnosti Sparta Magyarország Kft. (ďalej len „Správca údajov“) obsahuje informácie ohľadom webovej stránky https://at-modul.info (ďalej len „Webová lokalita“) určené návštevníkom (ďalej len „Dotknutá osoba”) v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov.

Naše kontaktné údaje:
Adresa: Sparta Magyarország Kft.
Daňové číslo: 25162969-2-16
IČO: 16 09 019570
E-mailová adresa: posta@at-modul.info

Právnym základom pre správu údajov je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby podľa zákona o ochrane údajov GDPR pre všetky zaznamenané údaje. Na základe informácií údaje dotknutej osoby spracovávame:

Účel a doba spracovania údajov

Povinné údaje:

 • Kontaktné údaje zobrazujúce sa na webovej stránke (mená zamestnancov, telefónne čísla, e-mailové adresy)
 • Vyžiadanie informácií o produktoch distribuovaných spoločnosťou resp za účelom iných zákazníckych záležitostí.
 • Dostupnosť zamestnancov pre zabezpečenie nepretržitého chodu firmy.
 • Údaje o zamestnancoch môžu byť vymazané na žiadosť vlastníka.
 • Údaje poskytnuté na vyššie uvedenej webovej stránke, nebude Správca údajov poskytovať tretím osobám, zostanú výlučne v spravovaní Správcom údajov.

Právnym základom pre správu údajov je dobrovoľný súhlas Dotknutej osoby podľa zákona o ochrane údajov GDPR pre všetky zaznamenané údaje. Na základe informácií údaje Dotknutej osoby spracovávame:

Účelom Cookies je:

 • Zhromažďovanie informácií o návštevníkoch a ich zariadeniach;
 • zapamätanie si individuálnych nastavení návštevníkov, napr. zvolený jazyk
 • uľahčenie používania webovej stránky;
 • poskytovanie kvalitnej používateľskej skúsenosti.

Za účelom poskytovania služby na mieru sa v zariadení používateľa vytvorí a umiestni malý dátový balík, tzv. súbor cookie, ktorý sa pri ďalšej neskoršej návšteve spätne načíta. V prípade, že prehliadač vráti predtým uložený súbor cookie, poskytovateľ služieb správy súborov cookie má možnosť prepojiť aktuálnu návštevu používateľa s predchádzajúcimi, ale výlučne iba za účelom vlastného obsahu.

Povinné relácie súborov cookie

Účelom týchto cookies je umožniť návštevníkom plne a plynulo prehliadať webovú stránku at-modul.info, využívať jej funkcie a služby, ktoré sú na nej dostupné. Doba platnosti tohto typu cookies trvá do konca relácie (prehliadania). Pri zatvorení prehliadača sa tento typ cookies automaticky vymaže z počítača alebo iného zariadenia používaného na prehliadanie.

Účel: ukladanie stavu používateľa pri prehliadaní stránky.

Odmietnutie cookies

Súbory at-modul.info, alebo súbory cookies tretej strany môžete zo svojho zariadenia kedykoľvek odstrániť pomocou prehliadača. Podrobný popis vymazania a správy cookies nájdete v nápovede konkrétneho prehliadača. Svoj prehliadač môžete použiť aj na blokovanie súborov cookies alebo na vyžiadanie upozornenia vždy, keď váš prehliadač prijme nový súbor cookies. Blokovanie cookies môže technicky brániť používaniu našej webovej stránky.

Pomoc pri nastavovaní cookies:

Uložením údajov uvedených pri žiadosti o vypracovanie ponuky, môže prevádzkovateľ zaručiť poskytnutie pohodlnejšej služby (napr. dotknutá osoba nemusí pri opätovnom nákupe zadávať údaje ešte raz).

Rozsah spracúvaných údajov a podrobný účel správy údajov:

 • Celé meno: meno zákazníka je nevyhnutné na identifikáciu v každej databáze,
 • E-mailová adresa: slúži na účely komunikácie medzi správcom údajov a dotknutou osobou (používateľom, osobným prispievateľom predajcu) a zároveň predstavuje meno používateľa,
 • Telefónne číslo: slúži na účely komunikácie medzi správcom údajov a dotknutou osobou (používateľom, osobným prispievateľom predajcu),
 • Čo Vás zaujíma: predmet cenovej ponuky

Trvanie správy údajov:

Správca údajov spracúva osobné údaje až do odvolania súhlasu dotknutej osoby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na posta@at-modul.info.

Poznámka: IP adresu ukladáme. Ak je množstvo prijatých údajov podozrivé zo zneužívania, sú zaradené na čiernu listinu a nahlásené príslušnej platforme.

Právo na informácie a námietky

Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie ohľadom osobných údajov, ktoré o Vás spravujeme. Urobiť tak môžete formou pošty, elektronickej pošty alebo telefonicky, a prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v informáciách.

Na požiadanie poskytujeme informácie:

 • o spracúvaných údajoch,
 • o účele správy údajov,
 • o právnom základe,
 • o trvaní,
 • o tom, kto a na aký účel prijíma alebo prijal vaše údaje.

Na základe podania žiadosti budú informácie poskytnuté písomne v papierovej alebo elektronickej podobe (v závislosti od formy podanej žiadosti o informácie) do 25 dní od jej obdržania.

Proti spracovaniu vašich osobných údajov môžete kedykoľvek namietať. Námietku preskúmame, rozhodneme o jej dôvodnosti a informujeme vás o rozhodnutí čo najskôr, najneskôr však do 25 dní od jej podania.

Vymazanie, oprava a zablokobanie údajov

Máte právo kedykoľvek požiadať o vymazanie nami spravovaných osobných údajov alebo opravu nesprávne zaznamenaných osobných údajov.

Žiadosť o vymazanie údajov nebudeme môcť splniť len v prípade, ak sa zrušenie bude týkať aj dokladu, ktorý musíme uchovávať podľa zákonných požiadaviek (napr. zákon o účtovníctve). Okrem toho osobné údaje zablokujeme, ak o to požiadate, alebo ak na základe informácií, ktoré máme k dispozícii, možno predpokladať, že vymazanie by poškodilo vaše právne záujmy. Takto zablokované osobné údaje spracúvame dovtedy, kým existuje účel správy údajov alebo právny záujem, ktorý vylúčil vymazanie osobných údajov.

Žiadosť o vymazanie, opravu a zablokovanie splníme a oznámime vám čo najskôr, najneskôr však do 25 dní. Ak by sme nemohli vyhovieť vašej žiadosti, budeme vás o tom informovať do 25 dní.

Ak sme údaje s vaším súhlasom postúpili inej osobe, zabezpečíme, aby bol príjemca prenesených údajov oboznámený o potrebných krokoch.

Počas prevádzky IT systémov zabezpečujeme potrebnú správu autorizácií, vnútornú organizáciu a technické riešenia tak, aby neoprávnené osoby nemohli Vaše údaje vymazať ani upraviť, a v prípade súhlasu s neverejným vystupovaním, sa nemohli dostať do vlastníctva neoprávnených osôb ani by nemohli byť uložené zo systému. Požiadavky spojené s ochranou a zabezpečením údajov uplatňujeme aj voči našim spracovateľom údajov.

O možných incidentoch ochrany údajov vedieme záznamy, a v prípade potreby vás o vzniknutých incidentoch informujeme.

Vyhradzujeme si právo toto oznámenie o správe údajov jednostranne zmeniť– okrem zmien, ktoré ovplyvňujú právny základ, účel a rozsah správy údajov. Novela nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia na https://www.at-modul.info. Toto oznámenie o správe údajov je platné od 24. apríla 2023.